Plán hlavných úloh na rok 2019

1.         Stráž Božieho hrobu

Vypracovať harmonogram na stráženie Božieho hrobu a zabezpečiť pre stráž slávnostné odevy.

Zodpovedný: P. Jakubjak                                                                                        

Termín: do 18.04.2019

 

2.         Hasičská zbrojnica

Zodpovedný: J. Brtoš, P. Jakubjak                                                                                  

Termín: do 31.03.2019

 

3.      PS 12 – ročná kontrola

Zaviesť súťažnú PS12 do Jasenova na ročnú kontrolu.

Zodpovedný:  F. Marko                                                                   

Termín: do 30.04.2019

 

4.         2 %

Vyzbierať tlačivá na darovanie 2 % a zaniesť na daňový úrad.

Zodpovedný: P. Jakubjak                                                                                        

Termín: do 30.04.2019

 

5.         (Ne)náročná hasičina 2019

Pripraviť hasičskú súťaž.

Zodpovedný: J. Podstrelený                                                                                    

Termín: do 07.07.2019

 

6.      Hasičské súťaže

Príprava hasičských družstiev na súťaže a zabezpečiť dopravu hasičských družstiev na súťaže.

Zodpovedný: F. Marko, P. Fejová                    

Termín: počas celého roka podľa termínov súťaží

 

7.         Pravidelné kontroly a preštartovávanie hasičskej techniky

Zodpovedný: velitelia DHZ, strojníci DHZ                                 

Termín: počas celého roka

 

8.      PTC na Iveco a protipovodňový výcvik

Vykonať požiarno-taktické cvičenie zamerané na využitie novej hasičskej techniky.

Zodpovedný: velitelia DHZ                                                                         

Termín: do 31.10.2019

 

9.      Vybudovať skriňu s hasičským náradím v obci

Zodpovedný: J. Brtoš                                                                          

Termín: do 30.09.2019

 

10.      Skontrolovať hydrantovú sieť v obci

Zodpovedný: M. Duraj                                                          

Termín: do 31.10.2019

 

11.      Označiť vonkajšie hydranty na účely zabezpečenia vody na hasenie požiaru.

Určiť, ktoré hydranty budú určené na zásobovanie vody na hasenie požiarov, uvedené hydranty označiť.

Zodpovedný: P. Jakubjak, velitelia DHZ, strojníci DHZ                               

Termín: do 30.09.2019

 

12.      Vykonať preventívne protipožiarne kontroly v obci

Určiť a preškoliť členov kontrolných skupín, ktorí vykonanú preventívne protipožiarne kontroly v obci.

Zodpovedný: M. Jakubjak                                                                                      

Termín: do 31.12.2019

 

13.      Inventarizácia majetku

Zodpovedný: strojníci DHZ                                                     

Termín: do 31.12.2019

 

14.      Zákonné a zmluvné kontroly hasičskej techniky

Zodpovedný: J. Záhora                                                     

Termín: podľa potreby