Plán hlavných úloh na rok 2017

1.         Stráž Božieho hrobu - úloha splnená

Vypracovať harmonogram na stráženie Božieho hrobu a zabezpečiť pre stráž slávnostné odevy.

Zodpovedný: P. Jakubjak                                                                                        

Termín: do 14.04.2017

 

2.         Hasičská zbrojnica - zatiaľ nesplnené - úloha splnená

Zabezpečiť prvé stretnutie pracovnej skupiny (J. Beňuš, J. Brtoš, M. Jakubjak, P. Jakubjak, F. Marko, P. Dančo, J. Záhora) v budove ČOV, ohľadne určenia spôsobu rekonštrukcie, resp. prístavby.

Zodpovedný: J. Beňuš, P. Jakubjak                                                                                  

Termín: 20., resp. 21.04.2017

 

3.         Pravidelné kontroly a preštartovávanie hasičskej techniky - úloha sa priežne plní

Zabezpečiť prvé stretnutie všetkých členov hasičskej jednotky obce a ostatných určených členov, rozdelenie do skupín a spoločné preštartovanie a kontrola hasičskej techniky

Zodpovedný: P. Dančo, J. Záhora, M. Duraj, P. Záhora, F. Marko                                 

Termín: počas celého roka

 

4.         2 % - úloha splnená

Vyzbierať tlačivá na darovanie 2 % a zaniesť na daňový úrad.

Zodpovedný: P. Jakubjak                                                                                        

Termín: do 30.04.2017

 

5.         Posvätenie kaplnky sv. Floriána - úloha splnená

Zodpovedný: J. Podstrelený, M. Jakubjak, P. Jakubjak                                                          

Termín: do 07.05.2017

 

6.         Odkladanie hasičských odevov - úloha splnená

Vyhotoviť tyč, resp. policu na odkladanie hasičských zásahových odevov v miestnosti na údržbu pri garáži.

Zodpovedný: P. Dančo, J. Záhora                                                                         

Termín: do 31.05.2017

 

7.         Hasičská Ávia - úloha splnená

Zadovážiť batériu do hasičskej Ávie.

Zodpovedný: P. Jakubjak                                                                           

Termín: do 31.05.2017

 

8.         Oslavy 90 rokov založenia DHZ Bziny.

Vytvoriť pracovnú skupinu a zabezpečiť prvé stretnutie.

Zodpovedný: J. Podstrelený                                                                                   

Termín: do 30.06.2017

 

9.         (Ne)náročná hasičina 2017 - úloha splnená

Pripraviť a riadiť priebeh hasičskej súťaže (Ne)náročná hasičina.

Zodpovedný: J. Podstrelený                                                                                    

Termín: do 01.07.2017

 

10.      Vybudovať skriňu s hasičským náradím v obci

Zodpovedný: J. Beňuš, J. Záhora                                                                          

Termín: do 30.09.2017

 

11.      Označiť vonkajšie hydranty na účely zabezpečenia vody na hasenie požiaru.

Určiť, ktoré hydranty budú určené na zásobovanie vody na hasenie požiarov, uvedené hydranty označiť.

Zodpovedný: P. Jakubjak, J. Beňuš, P. Dančo, J. Záhora                               

Termín: do 30.09.2017

 

12.      PTC na Iveco a protipovodňový výcvik - úloha splnená

Vykonať požiarno-taktické cvičenie zamerané na využitie novej hasičskej techniky.

Zodpovedný: P. Dančo, J. Záhora                                                                         

Termín: do 31.10.2017

 

13.      Vykonať preventívne protipožiarne kontroly v obci

Určiť a preškoliť členov kontrolných skupín, ktorí vykonanú preventívne protipožiarne kontroly v obci.

Zodpovedný: M. Jakubjak                                                                                      

Termín: do 31.10.2017

 

14.      Skontrolovať hydrantovú sieť v obci - úloha splnená

Zodpovedný: členovia hasičskej jednotky                                                          

Termín: do 31.10.2017

 

15.      PS 12 – oprava - nová PS dovezená

Po dokončení opravy starej PS a výrobe novej PS prevziať a doviesť do obce

Zodpovedný: P. Jakubjak, F. Marko                                                                   

Termín: podľa výrobcu

 

16.      Hasičské súťaže - úloha splnená

Príprava hasičských družstiev na súťaže a zabezpečiť dopravu hasičských družstiev na súťaže.

Zodpovedný: F. Marko                    

Termín: počas celého roka podľa termínov súťaží

 

17.      Inventarizácia majetku

Zodpovedný: F. Marko, P. Záhora, M. Duraj                                                     

Termín: do 31.12.2017

 

18.         Opraviť farskú studňu - úloha splnená

Zodpovedný: J. Podstrelený, F. Kajan                                                          

Termín: do 31.12.2017

 

18.         Vykonať hasičskú brigádu - úloha splnená

Zodpovedný: F. Kajan, P. Jakubjak                                                          

Termín: do 31.12.2017